6 سپتامبر, 2016

نظرسنجی

آیا از خدمات پس از فروش کورس سرویس راضی هستید.

Loading ... Loading ...

تا کنون از خدمت پس از فروش کورس استفاده کرده اید؟

Loading ... Loading ...

در صورتیکه جواب شما مثبت می باشد تعداد دفعات مراجعه را مشخص کنید :

Loading ... Loading ...

دید مثبتی به خدمات دارید؟

Loading ... Loading ...

محصولات را به کسی دیگر توصیه می کنید؟

Loading ... Loading ...