5 اکتبر, 2016

گارانتی محصولات سرمایشی

*نصب این دستگاه تنها توسط نمایندگان مجاز کورس سرویس مورد تایید می باشد. در غیر اینصورت دستگاه از شرایط گارانتی خارج می گردد.

*شروع اعتبار این ضمانت نامه از تاریخ نصب دستگاه محاسبه می گردد.

*کمپرسور دستگاه دارای پنج سال و قطعات فنی دستگاه شامل یک سال ضمانت می باشد.
(تعویض قطعات فنی و کمپرسور تنها یک بار در این دوره شامل ضمانت می باشد)

*خرابی ناشی از نوسانات برق، عدم دقت در استفاده و نگهداری و خرابی ناشی از حمل و نقل و هرگونه ضربه خوردگی و شکستگی شامل ضمانت نمی باشد.

*بدنه ها، بولیور، قاب جلو، کنترل از راه دور، کلید ها و کابل رابط مشمول ضمانت نمی باشد.
(قطعات شکستنی شامل ضمانت نمی باشد)

*هزینه نصب اولیه دستگاه، تعمیر و بهای قطعات تعویض شده در مدت ضمانت به عهده کورس سرویس بوده و هیچ هزینه ای از خریدار دریافت نمی گردد.

*هرگونه تعمیر در مدت ضمانت فقط توسط نمایندگان مجاز کورس سرویس انجام می گردد. نصب مجدد جابجایی باید توسط نمایندگان مجاز کورس سرویس انجام گردد. در غیر اینصورت دستگاه از شرایط گارانتی خارج می گردد.

*عواقب ناشی از تعمیر و سرویس توسط افراد متفرقه بر عهده کورس سرویس نمی باشد و در این صورت دستگاه از شرایط گارانتی خارج می گردد.

*هرگونه هزینه آهن کشی، ساخت پایه، داکت کشی، لوله کشی داخل کار و غیره و همچنین هزینه ایاب و ذهاب و حمل یونیت به کلیه نقاط ساختمان به عهده خریدار می باشد.

*فضای قرار دادن یونیت بیرونی باید مورد تایید نمایندگان مجاز کورس سرویس باشد و در صورت اصرار مشتری برای نصب در جای نامناسب، دستگاه از شرایط گارانتی خارج می گردد.

*در صورت سرویس دهی در مکان های سخت و دور از دسترس که خطرات جانبی برای نماینده در بر دارد، هیچگونه تعهدی در قبال صدمات جانی و مالی و هزینه های اضافی بر عهده کورس سرویس نمی باشد.

*در صورتی که نمایندگان کورس سرویس تشخیص دهند که نحوه نصب دستگاه، غیر استاندارد باشد و منجر به کاهش ولتاژ برق و تضعیف گاز گردد عواقب آن بر عهده خریدار می باشد.

*تا تاریخ انقضاء ضمانت دستگاه، در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید. در صورت مفقود شدن این دفترچه، المثنی صادر نمی گردد.